Αντικειμενική αξιολόγηση

Η Evalion, στην Ελλάδα, αποτελεί την εταιρία που πρώτη εισήγαγε και εφάρμοσε τις ψυχομετρικές αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης στη χώρα, καθιερώνοντας τις στις διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού πολλών εταιριών.

Τι είναι η Αντικειμενική Αξιολόγηση;

Η αντικειμενική αξιολόγηση συνίσταται σε μία δομημένη και επιστημονική μέθοδο που αφορά στην μέτρηση της επίδοσης των ατόμων στον εργασιακό χώρο.

Γιατί είναι σημαντική;

Είναι υψηλής σημασίας για έναν οργανισμό να αναζητά και να προσλαμβάνει τους καλύτερους υποψηφίους και στη συνέχεια να προσπαθεί να αναδείξει και να αξιοποιήσει τον καλύτερο εαυτό τους. Επιλογή σημαίνει διάκριση μεταξύ των υποψηφίων. Ο αντικειμενικός διαχωρισμός διαφοροποιεί τους υποψηφίους με βάση τις ικανότητές τους που σχετίζονται με την απόδοση στην εργασία. Σε περίπτωση που ο διαχωρισμός των υποψηφίων δε βασίζεται σε σχετικά κριτήρια ή στην περίπτωση που η μέθοδος αξιολόγησης είναι αναξιόπιστη, τότε ο διαχωρισμός μπορεί να μην είναι αντικειμενικός. Η αντικειμενική αξιολόγηση βοηθά στο να προσλάβετε άτομα πιο αποτελεσματικά, να μειώσετε το κόστος προσλήψεων και εκπαίδευσης, να αυξήσετε την αποδοτικότητα, να διατηρήσετε το υψηλό δυναμικό στον οργανισμό, αλλά και να δώσετε στους ανθρώπους σας κάθε ευκαιρία να παρουσιάσουν την αξία τους για τον οργανισμό.

Πώς επιτυγχάνεται;

Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη αξιολογήσεων με χαρακτήρα αντικειμενικό έχει η μέτρηση. Μία μέτρηση για να είναι αντικειμενική χρειάζεται σωστό σκοπό, αντικειμενική μέθοδο/εργαλείο και «αντικειμενικό» χρήστη.

Η Evalion, διαθέτοντας πάνω από 250 εργαλεία για τη μέτρηση των επαγγελματικών ιδιοτήτων, των ικανοτήτων, της προσωπικότητας, των αξιών, της υποκίνησης και των ενδιαφερόντων, προσφέρει μία επιστημονικώς έγκυρη σειρά δοκιμασιών για όλα τα επίπεδα των θέσεων εργασίας. Επιπλέον, εκπαιδεύει στελέχη οργανισμών στην ορθή χρήση των εργαλείων ή μεθόδων αυτών.

Ποια είναι τα κυριότερα οφέλη της Αντικειμενικής Αξιολόγησης;

  • Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας πρόσληψης.
  • Αναγνωρίζει τους λιγότερο κατάλληλους υποψηφίους από την αρχή της διαδικασίας πρόσληψης, έτσι ώστε λιγότερος χρόνος και χρήματα να δαπανώνται στην κάθε πρόσληψη. 

Αναγνωρίζονται και «μετρούνται», κατά την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου, οι επαγγελματικές ιδιότητες εκείνες (competencies) που απαιτούνται στη θέση εργασίας, έτσι ώστε ο υπεύθυνος της πρόσληψης να είναι πιο αποτελεσματικός και ακριβής στο ρόλο του.
  • Επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων πρόσληψης στη βάση αναλυτικών πληροφοριών για κάθε υποψήφιο.
  • Είναι ερευνητικά αποδεδειγμένο ότι τα αντικειμενικά εργαλεία αξιολόγησης (ψυχομετρικά τεστ ικανοτήτων και ερωτηματολόγια) είναι πιο αποτελεσματικά στην πρόβλεψη από ότι η μέθοδος της συνέντευξης μόνο, η οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από τις ικανότητες του συνεντευξιαστή.

Οι πληροφορίες που έχουν προκύψει με αντικειμενικό τρόπο (και κοινό τρόπο για όλους τους υποψηφίους) και τα όποιες αποφάσεις/συμπεράσματα ληφθούν στη βάση αυτών, μπορούν να υποστηριχθούν εύκολα.
  • Επιτρέπει να συλλεχθούν πληροφορίες πέραν των «εμφανών» δεξιοτήτων.
  • Μπορεί να «μετρηθεί» το δυναμικό των ατόμων που δεν δύναται να παρατηρηθεί από μία συνέντευξη.

Συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που κάποιος συμπεριφέρεται στην καθημερινή του εργασία, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν το ίδιο σημαντικές, όσο και οι τεχνικές του δεξιότητες.
  • Συνεισφέρει καθόλη τη διαχείριση της απόδοσης ενός ατόμου στον οργανισμό.
  • Εφοδιάζει τον προϊστάμενο του ατόμου και το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού με πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά δυνατά σημεία και περιοχές βελτίωσης του. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να διαχειριστούν κατάλληλα στη συνέχεια, μετά την πρόσληψη του ατόμου, επιτυγχάνοντας την κατάλληλα εστιασμένη ανάπτυξή του. 

Οι υποψήφιοι προσλαμβάνουν τέτοιες διαδικασίες ως πιο αντικειμενικές και δίκαιες, γεγονός που ενισχύει τη θετική εικόνα της εταιρίας στην αγορά στελεχών.