Εργαλεία

Τα εργαλεία της Evalion είναι ομαδοποιημένα σε 5 ομάδες (portfolios) και κάθε ομάδα εστιάζει σε μία συγκεκριμένη πλευρά της επίδοσης των ατόμων.

Ev-Ability – Ικανότητες

Τα εργαλεία της σειράς Ev- Ability εξετάζουν το βαθμό στον οποίο οι υποψήφιοι έχουν τις ικανότητες που απαιτούνται από διάφορες εργασίες. Αξιολογούν, για παράδειγμα, το γλωσσικό και αριθμητικό συλλογισμό για τα διάφορα επίπεδα θέσεων εργασίας, από διευθυντικές θέσεις και θέσεις ανώτερων στελεχών μέχρι θέσεις εκτελεστικού/ διαχειριστικού και τεχνικού προσωπικού. Τα Τεστ Ικανοτήτων αποτελούν την καλύτερη μεμονωμένη μέθοδο πρόβλεψης της απόδοσης σε έναν εργασιακό ρόλο.

Εργασιακά Τεστ Ικανοτήτων

Ev-Personality – Προσωπικότητα

Τα εργαλεία της σειράς Ev- Personality είναι σχεδιασμένα να μετρούν τον προτιμητέο τρόπο συμπεριφοράς του ατόμου, και όχι τις ικανότητές του, για αυτό δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Οι αξιολογητές, καθώς και οι υποψήφιοι, μπορούν να αντιληφθούν περισσότερα για το προφίλ της προσωπικότητας και πώς αυτό σχετίζεται με την καταλληλότητα του ατόμου σε μία θέση εργασίας στα πλαίσια μια συνάντησης ανατροφοδότησης (feedback) των αποτελεσμάτων.

Ερωτηματολόγια Επαγγελματικής Προσωπικότητας

Ev-Competencies – Επαγγελματικές Ιδιότητες

Τα εργαλεία της σειράς Ev- Competencies εξετάζουν το βαθμό στον οποίο ένα άτομο επιδεικνύει τις συγκεκριμένες εκείνες επαγγελματικές ιδιότητες που απαιτούνται για μία εργασία, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή απόδοση. Οι κύριες συνιστώσες μίας επαγγελματικής ιδιότητας είναι οι γνώσεις, οι δεξιότητες και εμπειρία, οι στάσεις, ο τρόπος συμπεριφοράς και η υποκίνηση του ατόμου. Οι επαγγελματικές δεξιότητες μπορούν να μετρηθούν με μία ποικιλία τρόπων, από ασκήσεις προσομοίωσης έως συστήματα αξιολόγησης 360º. Η Evalion διαθέτει μία εκτενή σειρά εργαλείων και προϊόντων για αυτή τη  σημαντική πλευρά της επίδοσης.

Οι ασκήσεις προσομοίωσης έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιάζουν διαφορετικές όψεις της εργασιακής επίδοσης. Προσφέρουν την ευκαιρία παρατήρησης της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων και συνεπακόλουθα αξιολόγησής τους σε σχετικές με την εργασία επαγγελματικές ιδιότητες (competencies). Παράλληλα, παρέχουν στους συμμετέχοντες μία εικόνα του είδους των καθηκόντων και αποφάσεων που περιλαμβάνει η θέση εργασίας.

Ασκήσεις προσομοίωσης

Οδηγοί Δομημένης Συνέντευξης

Οδηγός Προσωπικής Ανάπτυξης

Ev-Motivation – Υποκίνηση

Τα προϊόντα της σειράς Ev- Motivation προσφέρουν τη γνώση του τι κινητοποιεί τα άτομα και ποιες αξίες θεωρούν τα άτομα σημαντικές. Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα αυτά, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν πόσο κατάλληλος είναι ο υποψήφιος για το προφίλ μιας θέσεως εργασίας, καθώς και το βαθμό στον οποίο ταιριάζει στην κουλτούρα του οργανισμού, κάτι που όλο και πιο συχνά αποδεικνύεται κρίσιμο για μια εταιρία. Βάσει του κατάλληλου ταιριάσματος απορρέει η ικανοποίηση στην εργασία του ατόμου και από αυτή η αύξηση της παραγωγικότητας ενός οργανισμού.

Ερωτηματολόγια Υποκίνησης

Ev-Performance – Απόδοση

Τα προϊόντα της σειράς Ev- Performance παρέχουν μία δομή μέσα στην οποία μπορούν οι οργανισμοί να μετρούν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν την απόδοση των ατόμων τους με τρόπο αντικειμενικό και συνεπή. Έχουμε αναπτύξει ένα πρωτοποριακό web-based σύστημα διαχείρισης της απόδοσης, το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του κάθε οργανισμού.

Ασκήσεις Προσομοίωσης

Οδηγός Προσωπικής Ανάπτυξης