Κέντρα Αξιολόγησης / Ανάπτυξης

Ένα σωστά σχεδιασμένο Κέντρο Αξιολόγησης ή/και Ανάπτυξης προσφέρει μία σειρά πλεονεκτημάτων στον οργανισμό. Στόχος του είναι να συλλέξει αξιόπιστες ενδείξεις της συμπεριφοράς και του δυναμικού του ατόμου σε σχέση με τη θέση εργασίας προς κάλυψη ή την ανάπτυξη του εργαζόμενου. Αυτό επιτυγχάνεται με το συνδυασμό διαφορετικών τεχνικών αξιολόγησης, έτσι ώστε ως αποτέλεσμα να σκιαγραφείται μία ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη εικόνα των επαγγελματικών ιδιοτήτων του ατόμου. Πρόκειται επομένως για μία πολύ-διάστατη προσέγγιση. Βασικό ρόλο διαδραματίζουν οι Επαγγελματικές Ιδιότητες (competencies) και οι Ασκήσεις Προσομοίωσης.

Έρευνες έχουν δείξει πως τα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης, καθώς χρησιμοποιούν πολλές ασκήσεις προσομοίωσης και ψυχομετρικά εργαλεία, μπορούν να προβλέψουν καλύτερα την μελλοντική απόδοση στην εργασία από κάθε άλλη μέθοδο αξιολόγησης ξεχωριστά.

Η Evalion έχει εμπειρία 25 περίπου ετών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης, για όλα τα επίπεδα εργασίας, σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών τομέων.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της Evalion αφορούν σε:

 • Ανάπτυξη μοντέλου Επαγγελματικών Ιδιοτήτων.
 • Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό ενός ήδη υπάρχοντος μοντέλου Επαγγελματικών Ιδιοτήτων.
 • Βοήθεια στην επιλογή και προσαρμογή ενός γενικού μοντέλου Επαγγελματικών Ιδιοτήτων ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.
 • Δημιουργία ασκήσεων προσομοίωσης αποκλειστικά για τις ανάγκες ενός οργανισμού.
 • Επιλογή και παροχή ασκήσεων που είναι άμεσα διαθέσιμες.
 • Εκπαίδευση στελεχών σε δεξιότητες αξιολόγησης.
 • Εκπαίδευση στελεχών στο σχεδιασμό και συντονισμό ενός Κέντρου Αξιολόγησης / Ανάπτυξης
 • Παροχή εξειδικευμένων αξιολογητών/ συμβούλων.
 • Ανατροφοδότηση
 • Follow-up, έλεγχος υπηρεσίας και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.
 • Συμβουλευτική συμμετεχόντων για προσωπική ανάπτυξη μετά την αξιολόγηση.