Ασκήσεις Προσομοίωσης

Οι Ασκήσεις Προσομοίωσης (ή Πολλαπλής Αξιολόγησης) βασίζονται στη χρήση της προσομοίωσης εργασιακών καταστάσεων για σκοπούς αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού. Προσφέρουν την ευκαιρία παρατήρησης της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων και, συνεπακόλουθα, αξιολόγησης σε σχετικές με την εργασία επαγγελματικές ιδιότητες (competencies). Παράλληλα, παρέχουν στους συμμετέχοντες μία εικόνα του είδους των καθηκόντων και αποφάσεων που περιλαμβάνει η θέση εργασίας. Η Evalion διαθέτει ένα εύρος 40 έτοιμων ασκήσεων προσομοίωσης, παράλληλα συνεργάζεται με οργανισμούς για τη δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένων ασκήσεων.

Τα είδη ασκήσεων προσομοίωσης είναι τα παρακάτω:

 • Ασκήσεις Χειρισμού Εισερχομένων Εγγράφων ( In-tray ή In-basket Exercises).
 • Ομαδικές Ασκήσεις (Group Exercises).
 • Ασκήσεις Ρόλων/ Διαπραγμάτευσης (Role Play Exercises).
 • Ασκήσεις Διερεύνησης Δεδομένων (Fact Finding Exercises).
 • Ασκήσεις Ανάλυσης Παρουσίασης (Analysis Presentation Exercises).
 • Ασκήσεις Παραγωγικού Συλλογισμού (Productive Thinking Exercises).

Τι είδους Επαγγελματικές Ιδιότητες (competencies) μπορούμε να αξιολογήσουμε με τις Ασκήσεις Προσομοίωσης της Evalion;

Αξιολογούμενες Επαγγελματικές Ιδιότητες
Τύπος Άσκησης Πρωτεύουσες Δευτερεύουσες
Ρόλων
 • Επαφή με τον πελάτη
 • Προφορική επικοινωνία
 • Πειστικότητα
 • Καθοδήγηση
 • Διερεύνηση στοιχείων
 • Αξιοπιστία
 • Διαπροσωπική ευαισθησία
 • Συνεργασία με ανθρώπους
 • Λήψη Αποφάσεων και Ανάληψη Δράσης
 • Επίτευξη Αποτελεσμάτων
 • Ηγεσία και επίβλεψη
 • Ανάλυση πληροφοριών
 • Προγραμματισμός και οργάνωση
Ομαδικές
 • Ηγεσία
 • Πειστικότητα
 • Προφορική επικοινωνία
 • Διαπροσωπική ευαισθησία
 • Ομαδικότητα
 • Επίλυση προβλημάτων & ανάλυση
 • Επιχειρηματικό προσανατολισμό
 • Δημιουργικότητα / Πρωτοτυπία
 • Στρατηγικό τρόπο σκέψης
 • Προσανατολισμό στη δράση
Διερεύνησης πληροφοριών
 • Ανάλυση
 • Προφορική επικοινωνία
 • Οργάνωση
 • Λήψη αποφάσεων
 • Πειστικότητα
 • Προσανατολισμός στον Πελάτη
Διαχείρισης Εισερχομένων Εγγράφων
 • Οργάνωση / Προγραμματισμό
 • Επίλυση προβλημάτων & ανάλυση
 • Γραπτή επικοινωνία
 • Προσανατολισμό στη δράση
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας
 • Λήψη αποφάσεων
 • Επιχειρηματικό Προσανατολισμό
 • Στρατηγικό τρόπο σκέψης
 • Προσανατολισμός στον Πελάτη
Ανάλυσης
Παρουσίασης
 • Ανάλυση πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προφορική επικοινωνία
 • Πειστικότητα
 • Στρατηγικό τρόπο σκέψης
 • Δημιουργικότητα
 • Προσανατολισμός στον Πελάτη
Παραγωγικού Συλλογισμού
 • Ευχέρεια ιδεών
 • Πρωτοτυπία ιδεών
 • Ποικιλία ιδεών
 • Επιχειρηματικό προσανατολισμό

* ο πίνακας είναι ενδεικτικός

Οι Ασκήσεις Προσομοίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος διαδικασιών αξιολόγησης με τη μέθοδο των Κέντρων Αξιολόγησης ή/και Ανάπτυξης.