Οργανωτική Ανάπτυξη

Αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε άμεση σύνδεση με την επιχειρησιακή στρατηγική του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της Evalion σ’ αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν: