Ανάπτυξη Προσωπικού

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης αποτελούν πια, περισσότερο από ότι παλαιότερα, το λόγο που ένα στέλεχος θα παραμείνει σε έναν οργανισμό. Προσφέρουμε μελέτη, σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων ατομικής επαγγελματικής ανάπτυξης με βάση μοντέλα επαγγελματικών ιδιοτήτων και στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού από την εταιρία. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες της Evalion σ’ αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν: