Επαγγελματικός Προσανατολισμός (για εφήβους)

Το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού της Evalion αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο αντικειμενικής μέτρησης των ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας, των αξιών και ικανοτήτων ενός ατόμου, προκειμένου να λάβει κατάλληλες επαγγελματικές / σπουδαστικές αποφάσεις.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια σύγχρονη διαδικασία προσφοράς συμβουλευτικής υποστήριξης, η οποία βασίζεται σε επιστημονική μεθοδολογία και προσφέρει σημαντική βοήθεια σε κάθε ενδιαφερόμενο άτομο. Αναλυτικότερα, συμβάλλει στην εις βάθος διερεύνηση των επαγγελματικών επιλογών και προοπτικών του ενδιαφερόμενου ατόμου.

Προκειμένου το άτομο να διαμορφώσει μία κατάλληλη και συνειδητή απόφαση για την επαγγελματική του σταδιοδρομία, θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό που θέλει, καθώς και τι του ταιριάζει. Χρειάζεται, δηλαδή, να έχει επίγνωση των δυνατών σημείων του, των σημείων προς βελτίωση, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του που επηρεάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς του, των αξιών του, έτσι ώστε να μπορέσει να θέσει ρεαλιστικούς στόχους για την επαγγελματική του πορεία και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην αγορά εργασίας.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός της Evalion βοηθάει το άτομο να ανακαλύψει καλύτερα τον εαυτό του, παρέχοντάς του πληροφορίες για τις ικανότητες του, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του, δίνοντας του τη δυνατότητα να αξιολογήσει και να συνδυάσει αυτά τα δεδομένα στα πλαίσια συμβουλευτικής/ών συνάντησης/εων, έτσι ώστε να καταλήξει σε μια συνειδητή και σωστή απόφαση, όσον αφορά στην επαγγελματική του κατεύθυνση.

Ειδικά εργαλεία:

Σειρά Επαγγελματικού Προσανατολισμού EvCareer