Εργαστήρια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Η Evalion σχεδιάζει και διεξάγει βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης για την ενίσχυση και βελτίωση δεξιοτήτων, σημαντικών για την άσκηση διαφόρων καθηκόντων, διαφόρων ιεραρχικών επιπέδων. Στόχος τους είναι η ενδυνάμωση των αδύναμων περιοχών των στελεχών, που συνήθως σχετίζονται με τη μειωμένη επίδοσή τους ως προς τις επαγγελματικές ιδιότητες του οργανισμού (competencies) ή ως προς τους συμφωνημένους στόχους ή ως προς την άσκηση του ρόλου τους, γενικότερα. Το μεγαλύτερο μέρος των εργαστηρίων αυτών περιλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις, οι οποίες συνδυάζονται με πρακτική καθοδήγηση από τους εκπαιδευτές / διευκολυντές (facilitators). Κατά τη διάρκεια των βιωματικών ασκήσεων οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν στην πράξη και μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον νέες δεξιότητες και να εντοπίσουν με τη βοήθεια των εκπαιδευτών, καθώς και των υπολοίπων συμμετεχόντων, τα δυνατά τους σημεία και τα σημεία στα οποία χρειάζεται να εξασκηθούν περισσότερο.

Τα Εργαστήρια Ανάπτυξης Δεξιοτήτων σχεδιάζονται βάσει μίας ευρείας γκάμας εργαλείων που διαθέτει η Evalion, τη σειρά “Magic Tools”. Τα Magic Tools αντιστοιχούν σε βιωματικές ασκήσεις για πάνω από 60 δεξιότητες. Οι δεξιότητες αυτές καλύπτουν τις ακόλουθες γενικές κατηγορίες: Ηγεσία, Λήψη Αποφάσεων, Οργάνωση και Εκτέλεση, Προσαρμογή και Αντιμετώπιση, Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση, Αποδοτικότητα, Υποστήριξη και Συνεργασία, Αλληλεπίδραση και Επιρροή, Ανάλυση και Ερμηνεία, Δημιουργία και Σύλληψη Ιδεών.

Ορισμένα από τα πιο διαδεδομένα εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων αφορούν σε α) Ικανότητες Ανατροφοδότησης για σκοπούς Ανάπτυξης Δυναμικού και β) Πρακτικές και δεξιότητες Σχεδιασμού Ατομικού Πλάνου Ανάπτυξης

Στόχοι των Εργαστηρίων:

Ποικίλλουν, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Υπάρχουν 3 ευρείες κατηγορίες εργαλείων που οδηγούν, αντίστοιχα, σε:

  • Βελτίωση των προσωπικών σας δυνατοτήτων, π.χ. πώς να διαχειρίζεστε το χρόνο σας
  • Βελτίωση των δυνατοτήτων άλλων, π.χ. πώς να δίνετε εποικοδομητική ανατροφοδότηση
  • Συμβουλευτική σε θέματα διαδικασίας, π.χ. πώς να εισάγετε μία αλλαγή

Άλλες πληροφορίες:

Η διάρκεια κυμαίνεται από μισή έως και μία ημέρα (ή και περισσότερο), αναλόγως του αριθμού των εργαλείων που περιλαμβάνονται