Εργαστήριο για την Υποκίνηση

Η υποκίνηση (τα κίνητρα) είναι καθοριστικής σημασίας για μια επιτυχημένη απόδοση. Αναγνωρίζοντας η διοίκηση ενός οργανισμού το τι κινητοποιεί το προσωπικό του, μπορεί να απελευθερώσει το δυναμικό των ανθρώπων στην πληρότητά του και να κατευθύνει τις ενέργειές του πιο εποικοδομητικά. Ένα ερωτηματολόγιο υποκίνησης παρέχει δομημένα προφίλ των καταστάσεων και των έργων που μπορεί να ευνοήσουν ένα άτομο να δείξει τον «καλύτερό» του εαυτό ή, αντίθετα, που μπορεί να ανακόψουν την κινητοποίησή του.

Στις σχετικές αναφορές μπορεί, επίσης, να βρει κανείς πρακτικές διαχείρισης των παραγόντων αυτών για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Αποτελεί, επομένως, ένα εργαλείο πολλαπλών εφαρμογών, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται η ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων, η διαχείριση της απόδοσης, η συμβουλευτική σταδιοδρομίας, η σύσταση ομάδας, η διατήρηση του προσωπικού, οι συνεργασίες mentoring.

Απευθύνεται σε:

  • Διοικητικά στελέχη μέσης ή ανώτερης διευθυντικής βαθμίδας που ενδιαφέρονται να προσφέρουν κίνητρα στους υφισταμένους τους πέραν των υλικών παροχών

Στόχοι του Προγράμματος:

Παρακολουθώντας αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες:

  • Αποκτούν βασικές γνώσεις σχετικά με τις πρόσφατες ψυχολογικές θεωρίες που αφορούν την εργασιακή υποκίνηση
  • Μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν ένα ερωτηματολόγιο υποκίνησης ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας τους, του οργανισμού τους, στα διάφορα εργασιακά πλαίσια
  • Μαθαίνουν να διεξάγουν συζητήσεις για την υποκίνηση με τους υφισταμένους τους βάσει των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκίνησης και να συνδέουν τους στόχους του οργανισμού με τους ατομικούς στόχους και ανάγκες

Άλλες πληροφορίες:

Η διάρκεια ορίζεται στη μία (1) ημέρα και μισή (½) ημέρα follow up.

Το σεμινάριο αυτό μπορεί να αποτελέσει συμπληρωματικό μέρος ενός συνολικού προγράμματος υποκίνησης που σχεδιάζει να εφαρμόσει ένας οργανισμός.