Κέντρα Αξιολόγησης / Ανάπτυξης: Σχεδιασμός και Εφαρμογή

Τα Κέντρα Αξιολόγησης είναι η πλέον αναγνωρισμένη μέθοδος ως επακριβής, δίκαιη, αντικειμενική και άμεσα σχετική με το σκοπό της αξιολόγησης, καθώς ένας αριθμός από εκπαιδευμένους αξιολογητές παρατηρούν τους υποψήφιους σε διαφορετικές ασκήσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και στη συνέχεια να συγκριθούν με τις επαγγελματικές ιδιότητες (competencies) που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Τα Κέντρα Ανάπτυξης εντοπίζουν τα δυνατά χαρακτηριστικά υποψηφίων, καθώς και τις ανάγκες ανάπτυξης τους. Με αυτήν τη μέθοδο, οι οργανισμοί εξασφαλίζουν τις εργασιακές ικανότητες που απαιτούνται, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις και οι στόχοι της εταιρίας. Παράλληλα, αυτή η προσέγγιση μπορεί να αυξήσει την αφοσίωση και επαγγελματική ικανοποίηση των υπαλλήλων.

Γενικότερα, η προσέγγιση της πολλαπλής μεθοδολογίας των Κέντρων Αξιολόγησης και/ ή Ανάπτυξης είναι αρκετά ευέλικτη και μπορεί να προσαρμοστεί στις διαφορετικές ανάγκες του οργανισμού, όπως Επιλογή Προσωπικού και Προαγωγές, Έγκαιρος Εντοπισμός του Δυναμικού (high flyers), Διάγνωση Εκπαιδευτικών και Αναπτυξιακών Αναγκών, Οργανωτικός Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Δημιουργία Ομάδων και Ανάπτυξη ικανοτήτων. Το ιδιαίτερο αυτό πρόγραμμα εκπαίδευσης στα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης παρέχει μια περιεκτική ανασκόπηση των καθοριστικών ζητημάτων που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τους.

Απευθύνεται σε:

  • Στελέχη Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ή άλλων τμημάτων που επιθυμούν να έχουν αυτονομία στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή Κέντρων Αξιολόγησης ή Ανάπτυξης

Στόχοι του Προγράμματος:

Παρακολουθώντας αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες:

  • Αποκτούν γνώση σε σχέση με τα κυριότερα και τρέχοντα ζητήματα σε σχέση με τα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης
  • Αποκτούν γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό επιτυχημένων Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης με βάσει τις Επαγγελματικές Ιδιότητες (Competencies) του οργανισμού, π.χ. πώς να επιλέξουν κατάλληλες μεθοδολογίες
  • Αποκτούν βιωματική εμπειρία και αξιολογούν ένα εύρος μεθόδων αξιολόγησης, πχ. ομαδικές ασκήσεις, ασκήσεις χειρισμού εισερχομένων εγγράφων και εντοπισμού δεδομένων, για την μέτρηση των επαγγελματικών ιδιοτήτων (competencies) του οργανισμού
  • Εξασκούν τις αρχές και δεξιότητες της αντικειμενικής αξιολόγησης
  • Εξασκούν τις αρχές συνδυασμού δεδομένων από διαφορετικές πηγές / ασκήσεις με σκοπό να καταλήξουν σε εμπεριστατωμένες απόψεις σε σχέση με την καταλληλότητα ενός ατόμου για μια θέση εργασίας
  • Εξοικειώνονται με τις αρχές ανατροφοδότησης αποτελεσμάτων, γραπτής ή προφορικής
  • Εγγράφονται ως κάτοχοι της άδειας χρήσης των Ασκήσεων προσομοίωσης της Evalion, για τον οργανισμό τους

Άλλες πληροφορίες:

Η διάρκεια ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες και μισή (½) ημέρα follow up.