Κέντρα Αξιολόγησης / Ανάπτυξης: Εκπαίδευση Αξιολογήτων

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει πρακτική και περιεκτική εκπαίδευση στην αξιολόγηση ασκήσεων προσομοίωσης της Evalion, που χρησιμοποιούνται σε ένα Κέντρο Αξιολόγησης ή Ανάπτυξης (βλέπε αναλυτική περιγραφή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης: Σχεδιασμός και Εφαρμογή»). Εναλλακτικά, μπορεί να σχεδιαστεί με βάση τις ειδικές (tailor-made) ασκήσεις που έχει ένας οργανισμός.

Απευθύνεται σε:

  • Στελέχη Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ή άλλων τμημάτων που επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες αξιολόγησης και που λαμβάνουν μέρος ως αξιολογητές ή παρατηρητές σε Κέντρα Αξιολόγησης ή Ανάπτυξης

Στόχοι του Προγράμματος:

Παρακολουθώντας αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες:

  • Κάνουν ακριβείς, καταρτισμένες και αντικειμενικές αξιολογήσεις και παίρνουν αποφάσεις για τους υποψήφιους σε ένα Κέντρο Αξιολόγησης ή Ανάπτυξης
  • Εργάζονται με ένα μοντέλο δεξιοτήτων αξιολόγησης, οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε τύπο άσκησης προσομοίωσης ή σε οποιονδήποτε τύπο Κέντρου
  • Αξιολογούν Ασκήσεις Εισερχομένων Εγγράφων, Ανάλυσης Παρουσίασης, Εντοπισμού Δεδομένων, Παραγωγικού (Δημιουργικού) Συλλογισμού, Ομαδικών Ασκήσεων και Ασκήσεων Ρόλων
  • Ενσωματώνουν πληροφορίες για τις επαγγελματικές ιδιότητες (competencies), από μια ποικιλία διαφορετικών ασκήσεων, προκείμενου να φτάσουν σε μία απόφαση και να παρέχουν τόσο γραπτή, όσο και προφορική ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων στους υποψήφιους ή άλλους εμπλεκόμενους

Άλλες πληροφορίες:

Η διάρκεια ορίζεται στη δύο (2) ημέρες και μισή (½) ημέρα follow up.