Ερωτηματολόγια Επαγγελματικής Προσωπικότητας

Η αντικειμενική και επιστημονική χρήση των ερωτηματολόγιων επαγγελματικής προσωπικότητας βοηθά στη διαδικασία αξιολόγησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ερωτηματολόγια παρέχουν μία ολοκληρωμένη και έγκυρη εικόνα των προτιμητέων ή τυπικών τρόπων συμπεριφοράς των ατόμων στο εργασιακό περιβάλλον. Προσδιορίζουν τα δυνατά και αδύναμα χαρακτηριστικά των ατόμων και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν τόσο στην κατάλληλη επιλογή νέων εργαζομένων (Εξωτερική Επιλογή Προσωπικού), όσο και στην αποτελεσματική αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού (Εσωτερική Επιλογή Προσωπικού / Προαγωγές, Μετακίνηση και Μετατάξεις Προσωπικού, Ανάπτυξη Προσωπικού, Ανάπτυξη Ομάδων/Team Building, Αξιολόγηση Ομάδων/Team Audit, Σχεδιασμό Προγραμμάτων Διαδοχής). Επιπρόσθετα, παρέχουν μία οικονομική λύση στη διαδικασία επιλογής, τοποθέτησης και ανάπτυξης του προσωπικού. Το σεμινάριο αυτό ακολουθεί τις αρχές στη χρήση και ερμηνεία των εργασιακών τεστ και ερωτηματολογίων της BPS (British Psychological Society) και προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξασκηθούν μέσω πρακτικών ασκήσεων, μελέτες περιπτώσεων και role playing ασκήσεις.

Απευθύνεται σε:

  • Στελέχη Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Διοικητικά στελέχη μέσης ή ανώτερης διευθυντικής βαθμίδας που διεξάγουν συνεντεύξεις και θέλουν να εμβαθύνουν σε ζητήματα προσωπικότητας των υποψηφίων


Στόχοι του Προγράμματος:

Παρακολουθώντας αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες:

  • Αποκτούν βασικές γνώσεις σχετικά με τις ψυχολογικές θεωρίες προσωπικότητας και τη σχέση τους με την εργασία
  • Μαθαίνουν να χορηγούν και να βαθμολογούν ερωτηματολόγια προσωπικότητας
  • Μαθαίνουν να συσχετίζουν τις διαστάσεις ενός ερωτηματολογίου προσωπικότητας με τις επαγγελματικές ιδιότητες (Competencies)
  • Μαθαίνουν να ερμηνεύουν και να δίνουν ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων
  • Μαθαίνουν πώς να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν το κατάλληλο ερωτηματολόγιο για τις ανάγκες του οργανισμού τους
  • Αποκτούν εξοικείωση με τα ερωτηματολόγια επαγγελματικής προσωπικότητας της Evalion
  • Εγγράφονται ως “Ειδικευμένοι Χρήστες Επιπέδου 2” που τους επιτρέπει τη χρήση ερωτηματολογίων προσωπικότητας της Evalion

Άλλες πληροφορίες:

Η διάρκεια ορίζεται στις τρεις (3) ημέρες + μισή (½) ημέρα follow up.

Σημείωση: Για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι απαραίτητη η προηγούμενη πιστοποίηση των συμμετεχόντων στην εκτίμηση και χρήση των εργασιακών τεστ της Evalion ή σχετική πιστοποίηση, Επιπέδου 1, από τον BPS (Βρετανικό Ψυχολογικό Σύλλογο).