Ερωτηματολόγιο Εταιρικής Κουλτούρας

Είναι σημαντικό τα διοικητικά στελέχη (που ορίζουν την εταιρική ταυτότητα μιας επιχείρησης) να έχουν πρόσβαση σε ακριβή, αξιόπιστα και κατανοητά στοιχεία που αφορούν στην τρέχουσα κουλτούρα της εταιρίας, καθώς και να γνωρίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα προγραμματίσουν το μέλλον.

Το ερωτηματολόγιο εταιρικής κουλτούρας παρέχει τόσο την πληροφορία, όσο και το πλαίσιο με ιδιαίτερα ξεκάθαρο και άμεσο τρόπο. 

Οι εφαρμογές του μπορεί να αφορούν:

  • Στην ανάπτυξη ή εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής και προγραμματισμού
  • Στην καταγραφή των διαφορών των εκτιμήσεων ανάμεσα
  • Στη διοίκηση και υπόλοιπο προσωπικό
  • Στα διαφορετικά τμήματα
  • Στις γεωγραφικά διαφορετικές υπηρεσίες ή μονάδες
  • Στην αξιολόγηση της πραγματικής ή δυνητικής επίδρασης των συγχωνεύσεων ή εξαγορών στο προσωπικό
  • Στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων στρατηγικών πρωτοβουλιών
  • Στην σκιαγράφηση του εταιρικού πλαισίου μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται οι επιλογές και η ανάπτυξη του προσωπικού