Ερωτηματολόγιο Εταιρικής Κουλτούρας

Είναι σημαντικό τα διοικητικά στελέχη (που ορίζουν την εταιρική ταυτότητα μιας επιχείρησης) να έχουν πρόσβαση σε ακριβή, αξιόπιστα και κατανοητά στοιχεία που αφορούν στην τρέχουσα …

«Magic Tools»

Πρωτότυποι οδηγοί coaching που οδηγούν στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την ύπαρξη συνέπειας στην εφαρμογή προγραμμάτων coaching.

Ερωτηματολόγια Ανάπτυξης 360°

Η αξιολόγηση και ανατροφοδότηση 360º παίζει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των στελεχών και διευθυντών μιας εταιρίας, μιας και συλλέγονται πληροφορίες για την επίδοση του ατόμου με πολύ-επίπεδο τρόπο.