Εξειδικευμένες Λύσεις και Εργαλεία

Οι σύμβουλοι στην Evalion έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να προσαρμόζουν ή να αναπτύσσουν εκ νέου εργαλεία ή λύσεις, ειδικά εστιασμένες στις ανάγκες ενός οργανισμού.

Συμβουλευτική Καριέρας (για ενήλικες)

Συλλογή με δομημένο τρόπο πληροφοριών σχετικών με το άτομο, ώστε στη συνέχεια να του παραχθεί η κατάλληλη συμβουλευτική καθοδήγηση για την επανατοποθέτησή του στην αγορά εργασίας ή την αλλαγή καριέρας.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός (για εφήβους)

Ολοκληρωμένο εργαλείο αντικειμενικής μέτρησης των ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας, των αξιών και ικανοτήτων ενός ατόμου, προκειμένου να λάβει κατάλληλες επαγγελματικές / σπουδαστικές αποφάσεις.

Ανάπτυξη Προσωπικού

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης αποτελούν πια, περισσότερο από ότι παλαιότερα, το λόγο που ένα στέλεχος θα παραμείνει σε έναν οργανισμό.

Οργανωτική Ανάπτυξη

Αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε άμεση σύνδεση με την επιχειρησιακή στρατηγική του οργανισμού.